Διευκρινίσεις για τις ενισχύσεις σε παραγωγούς, για τις ζημίες από τις Πυρκαγιές 2023

Σε ερωτήματα που ετέθησαν στον ΕΛ.Γ.Α.

Σε απάντηση ερωτημάτων, τα οποία ετέθησαν στον ΕΛ.Γ.Α. από τους παραγωγούς, των οποίων οι δενδροκαλλιέργειες επλήγησαν από τις Πυρκαγιές 2023, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού της 2ας Αυγούστου 2023, ως προς το ύψος των ενισχύσεων, διευκρινίζονται τα εξής:
Είναι προφανές ότι το τελικό ποσό της ενίσχυσης-ανά κατηγορία ζημίας-θα διαμορφωθεί, όπως πάντα, λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενισχύσεων της Κρατικής Αρωγής, επί των εισηγήσεων του ΕΛ.Γ.Α., όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1963/Β’/19-04-2022 και εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις των Πυρκαγιών 2021 και 2022.

Οι τιμές ενισχύσεων, τις οποίες εισηγείται ο ΕΛ.Γ.Α. είναι ακριβώς ταυτόσημες με εκείνες των πυρκαγιών προηγούμενων ετών, χωρίς προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο – αυτό της Κρατικής Αρωγής – προσαρμόστηκε για να καλύψει τις αδυναμίες του Προγράμματος των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, διαμορφώνοντας διαδικασίες ενίσχυσης των πολυετών δενδρωδών καλλιεργειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, με

επίπεδο ενίσχυσης υπερπολλαπλάσιο, αλλά και σε χρόνους υποπολλαπλάσιους, από το αντίστοιχο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Έτσι, για παράδειγμα, η τελική ενίσχυση που προβλέφθηκε για τις περιπτώσεις ολικά κατεστραμμένων ελαιόδεντρων στις προηγούμενες πυρκαγιές (από το 2021 και έπειτα) δεν ξεπέρασε τα εκατό (100) ευρώ ανά δένδρο, με κλιμάκωση προς τα κάτω για τις περιπτώσεις που η καταστροφή του ελαιόδεντρου δεν ήταν ολοκληρωτική. Και, μάλιστα, προβλέφθηκε προκαταβολή στο 50% της εν λόγω ενίσχυσης, ώστε οι αγρότες να έχουν όσο πιο σύντομα γίνεται μια σημαντική αρωγή, ενώ η καταβολή του επόμενου ποσού θα σχετίζεται και με την αποκατάσταση. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για άλλες καλλιέργειες.

Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες και σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου -όπως σε κάθε περίπτωση συμβαίνει- οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, χωρίς, όμως, αυτές να αποκλίνουν από τις δεδομένες ρυθμίσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα.