Απάντηση Πλεύρη για την καταλληλότητα του νερού της Σπάρτης

Σε ερώτηση των βουλευτών, Αποστόλου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Σπάρτης και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, στην βορειοδυτική Σπάρτη, στο ύψος της πολύπαθης οδού Κύπρου, στην συμβολή της με την οδό Ι. Μ. Παντανάσσης, κατοικίες υδρεύονται από σωλήνες αμίαντου. Παρόλο που οι δημότες έχουν καταγγείλει το ως άνω γεγονός στις αρμόδιες Αρχές και παρόλο που έχουν δείξει στους αρμόδιους, τόσο τα «μαύρα» φίλτρα νερού των οικιών τους, όσο και τις παλέτες με τα εμφιαλωμένα νερά που καταναλώνουν, καμία αντίδραση δεν έχει υπάρξει. Εκτός των άλλων, καταγγέλλεται, επίσης ότι, συχνά σπάζουν οι σωλήνες ύδρευσης με αποτέλεσμα, λάσπη και βρώμικα νερά να διοχετεύονται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των σπιτιών. Οι τοπικές Αρχές θα έπρεπε άμεσα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν ένα τόσο ζωτικό αγαθό της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι το καθαρό και ασφαλές νερό. Όφειλε να είχε ήδη δρομολογηθεί η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης αλλά και η βελτίωση των υποδομών ύδρευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την προστασία των κατοίκων της βορειοδυτικής Σπάρτης από το ακατάλληλο νερό ύδρευσης;

2. Σε ποιο βάθος χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του εναπομείναντος αμιαντούχου δικτύου ύδρευσης, που ως γνωστόν, αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την υγεία των πολιτών στην βορειοδυτική Σπάρτη;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 8727/6-9-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό σε γειτονιές της Σπάρτης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το θέμα του αμιάντου:

• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, επειδή ενδεχόμενα προβλήματα στην υγεία προκύπτουν κυρίως από την εισπνοή ινών αμιάντου, ο αμίαντος που είναι σταθερά συνδεδεμένος σε τελικά προϊόντα όπως τοίχους, πλακάκια και σωλήνες δεν δημιουργεί πρόβλημα για την υγεία, εφόσον δεν καταστρέφεται ή υφίσταται καταπονήσεις και φθορές.

Προβλήματα είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τις εργασίες αντικατάστασης, απομάκρυνσης και τελικής διάθεσης των υλικών που περιέχουν αμίαντο, με πιθανότητα ελευθέρωσης ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η υποχρεωτική σήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο ώστε να προστατεύονται οι χρήστες.

• Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις στην υγεία από την κατάποση ινών αμιάντου με το πόσιμο νερό, από τα συμπεράσματα μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν προκύπτει τεκμηριωμένα άμεση συσχέτιση ενδεχόμενης παρουσίας ινών αμιάντου και επιπτώσεων στην Υγεία από την κατάποσή τους, και για το λόγο αυτό η παράμετρος του αμιάντου δεν περιλαμβάνεται στις ποιοτικές παραμέτρους ελέγχου του πόσιμου νερού, όπως αυτές καθορίζονται από την οδηγία 98/83 ΕΚ, σε εναρμόνιση προς την οποία έχει εκδοθεί η αρ. Γ1(δ) /Γ.Π. οικ. 67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Στην εν λόγω διάταξη καθορίζονται οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως εξής:

• Για τις υδρεύσεις Δήμων, υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., με όρια ευθύνης όπως περιγράφονται στο καταστατικό σύστασης τους, Εταιρείες Ύδρευσης).

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης της Σπάρτης «υπεύθυνος ύδρευσης» είναι η ΔΕΥΑ Σπάρτης.

• Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι οι αρμόδιες αρχές που ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ.

Για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην πόλη της Σπάρτης, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας με το αρ. 299210/20.9.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, μας ενημέρωσε ότι Υπάλληλος της Υπηρεσίας πραγματοποίησε στις 09-09-2021 δειγματοληψία πόσιμου ύδατος από κτίρια της αναφερόμενης περιοχής. Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα, διαπιστώθηκε ότι το νερό ανταποκρινόταν στις παραμετρικές τιμές (όρια) που προβλέπονται από το Παράρτημα Ι της προαναφερόμενης ΚΥΑ, για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Το θέμα της αντικατάστασης των σωλήνων του δικτύου ύδρευσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των «υπεύθυνων ύδρευσης».

Όπως αναφέρεται στο με α.π. 3342/13.9.2021 έγγραφο της ΔΕΥΑ Σπάρτης (συνημμένο στο προαναφερόμενο έγγραφο με αρ. 299210/20-9-2021), έχει ήδη προγραμματιστεί η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης επί της οδού Παντανάσσης από την οδό ΧΙ Μεραρχίας μέχρι την οδό Πλατανιστά.

Στην παρούσα φάση εκτελείται αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κύπρου και Παντανάσσης, όπου κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλύφθηκαν σημαντικές αρχαιότητες. Το ανασκαφικό έργο έχει ολοκληρωθεί από την ΕΦΑ Λακωνίας και αναμένεται σχετική απόφαση για την αποδόμηση των αρχαιοτήτων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), το οποίο συνεδρίασε την 01-09-2021 με το θέμα αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο αυτό. Έχει επισημανθεί η ιδιαιτερότητα της Σπάρτης ότι η νέα πόλη έχει οικοδομηθεί επί της αρχαίας πόλης, με αποτέλεσμα οι αρχαιότητες να αποκαλύπτονται σε κάθε ενέργεια εγκατάστασης βασικών υποδομών. Συνεπώς, μία θετική απόφαση του ΚΑΣ για την αποδόμηση των αρχαιοτήτων θα επισπεύσει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, αφού και αυτό το έργο θα διέλθει από την διασταύρωση αυτή.

Σε κάθε περίπτωση όμως η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα προβεί άμεσα στη διαδικασία αντικατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου ύδρευσης.

Γενικά η Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Λακωνίας, ως αρμόδια αρχή, παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού της περιοχής, ενημερώνοντας σχετικά το Δήμο ως υπεύθυνο για την τήρηση των όρων νομοθεσίας, έτσι ώστε να παρέχεται στους κατοίκους νερό καθαρό και πλήρως απαλλαγμένο από υγειονομικούς κινδύνους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελά, Κ. Χήτα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ