Απάντηση Πατσιλίβα στη Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης

Στο επίκεντρο η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ

Προς ενημέρωση των δημοτών, σας αποστέλλω απάντηση της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ εταιρείας στα σχόλια της πρότασης του τέως Δημάρχου και τέως προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Βαλιώτη Ευάγγελου.

Υπενθυμίζω πως η εν λόγω εταιρεία συνέταξε χρηματοοικονομική μελέτη της ΔΕΥΑΣ ΔΩΡΕΑΝ για το έτος 2020.

Ακολουθεί η απάντηση.

Με εκτίμηση

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

στην ανακοίνωση της παράταξης «Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης»

για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Σπάρτης

Σε απάντηση της ανακοίνωσης της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης Σπάρτης, ακολουθεί το παρακάτω κείμενο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία της μελέτης για την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική.

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η στατιστική μέθοδος αποσκοπεί στην τεκμηρίωση των οικονομικών και αριθμητικών στοιχείων, ωστόσο είναι εύκολο να λειτουργεί για εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης.

Σε ότι αφορά την 1η παρατήρηση «Αύξηση στα πάγια μέχρι και 440%» που αναφέρεται ουσιαστικά στις προτεινόμενες μεταβολές στο πάγιο ύδρευσης, υπενθυμίζεται ότι η μελέτη λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση σύμφωνα με τα στοιχεία από την εμπορική εφαρμογή της ΔΕΥΑ Σπάρτης.

Αν προχωρήσουμε σε επιμερισμό του κόστους λειτουργίας ανά δημοτική ενότητα με βάση τον πληθυσμό (απογραφή 2011) και με βάση το πλήθος των υδρομέτρων παρατηρείται ότι η επιβάρυνση το μεγαλύτερο έσοδο για την ΔΕΥΑΣ ή αλλιώς η επιβάρυνση των δημοτών Σπάρτης προκύπτει από την Δ.Ε. Σπαρτιατών (βλ. μεγάλο θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις λοιπές ζημιογόνες Δ.Ε.).

Επομένως, πρωταρχικός στόχος της μελέτης είναι η διόρθωση της ανισοκατανομής σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων και ειδικά στην ΔΕ Σπαρτιατών που συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών. Για αυτό το λόγο, η μελέτη προτείνει μείωση στην αξία ύδρευσης της ΔΕ Σπαρτιατών κατά 61.575,54€.

Μάλιστα, για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες προβλέπεται εφαρμογή παγίου 20€ στις περιοχές με φυσική ροή και 50€ σε ετήσια βάση στις περιοχές με άντληση ή μικτά με γνώμονα την πιο δίκαιη κατανομή του βάρους συνολικά στους δημότες της Σπάρτης.

Αν επικεντρωθούμε στο παράδειγμα που αναφέρεται στην επιστολή, η αύξηση του 400% αντιστοιχεί σε ετήσια επιβάρυνση 15.633,00€, στοιχείο που υπογραμμίζει την ηθελημένη στατιστική παραπλάνηση της κοινής γνώμης που δεν αποτυπώνει την οικονομική πραγματικότητα.

Σε ότι αφορά την 2η παρατήρηση «Με την συγκεκριμένη μελέτη-πρόταση και τις υπέρογκες αυξήσεις, θα είχαμε άμεσο αποτέλεσμα και είσπραξη τελών ύψους 2.783.478,59€, όταν τα έσοδα της ΔΕΥΑΣ το 2019 ήταν 2.674.881,59€. Δηλαδή μια αύξηση των εσόδων, ύψους 108.597,00€.», κρίνεται ως άτοπη και ανεπαρκής η σύγκριση των παραπάνω στοιχείων.

Συγκεκριμένα, η ουσιώδης αντιπαραβολή υφίσταται μεταξύ των πραγματικών στοιχείων που αφορούν τα έτη 2018 και 2019, και όχι μεταξύ της πρόβλεψης εσόδου (με την

εφαρμογή νέων μέτρων) με στοιχεία που προέκυψαν το 2019 (χωρίς την εφαρμογή μέτρων).

Υπενθυμίζεται ότι το έσοδο της ΔΕΥΑΣ με βάση την προτεινόμενη μελέτη αντιστοιχεί σε 2.783.478,59€ (εφόσον εφαρμοστούν οι προτεινόμενες αλλαγές). Το έτος βάσης της μελέτης είναι το 2018 όπου τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το υφιστάμενο έσοδο της ΔΕΥΑΣ (2018) ανήλθε σε 2.189.930,80€.

Η μεταβολή επομένως εκτιμάται σε +27,10% ή +593.547,79€. Επομένως, εφόσον για το 2019 τα έσοδα της ΔΕΥΑΣ αντιστοιχούν σε 2.674.881,59€, η προαναφερθείσα μεταβολή των ~600 χιλ. ευρώ θα λειτουργούσε αυξητικά ως προς το αποτέλεσμα, δηλ. θα κατέγραφε έσοδα η ΔΕΥΑΣ 3,27 εκατ. ευρώ αντί 2,67 εκατ. ευρώ όπως εσφαλμένα αναφέρεται.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σε αυτό το σενάριο, η ΔΕΥΑ Σπάρτης δεν θα κατάφερνε να καλύψει το συνολικό χρηματοοικονομικό της κόστος, που στο σύνολό του φτάνει σε 3.564.909,85 €.

Σε ό,τι αφορά το επόμενο σκέλος της πρότασης της παράταξης, και συγκεκριμένα τα ποσά που αφορούν «Έσοδα από τις αρδεύσεις των κλειστών δικτύων» και «Έσοδα από την άρδευση του πρασίνου του Δήμου Σπάρτης», συνολικού ύψους 120.000€ δεν υπάρχει διαφωνία ως προς την διεκδίκησή τους και σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Αντίστοιχα, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για «Εξοικονόμηση από διαρροές, κλοπές κ.λπ.», όπως και την «Είσπραξη 10% των ανείσπρακτων απαιτήσεων». Ωστόσο, στο κείμενο δεν περιγράφονται επαρκώς οι ενέργειες βεβαίωσης/είσπραξης για το συγκεκριμένο έσοδο για την ΔΕΥΑΣ που συνολικά εκτιμάται σε 450.000,00€ (χωρίς να υπάρχει μάλιστα ενδεικτική αιτιολόγηση για αυτή την εκτίμηση).

Ειδικά ως προς την είσπραξη των ανείσπρακτων απαιτήσεων, όπως επισημαίνεται και στην μελέτη τιμολόγησης της ΔΕΥΑΣ, απαιτούνται ενεργές πολιτικές που θα βοηθήσουν στην αύξηση τις εισπραξιμότητας και βελτίωση της ρευστότητας, οι οποίες δεν έχουν γίνει από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από την νέα τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Όσον αφορά το πάγιο αποχέτευσης, λαμβάνουμε υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, όπου σύμφωνα με την μελέτη από το Χημείο/Εργαστήριο της ΔΕΥΑ Σπάρτης με αρ. πρωτ. 3668/20-9-2019, το συνολικό κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) για το 2018 ανήλθε σε ~487 χιλ. ευρώ, όταν το συνολικό έσοδο της ΔΕΥΑΣ από την αποχέτευσης το 2018 ήταν 177.808,10€.

Σίγουρα, η διαδικασία ένταξης νέων τετραγωνικών στο βιολογικό με γνώμονα την διεύρυνση της πελατειακής βάσης αλλά και προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες αποτελεί σίγουρα σημαντική πολιτική για την ΔΕΥΑΣ. Ωστόσο, χρειάζεται λεπτομερής σχεδιασμός με μακροπρόθεσμη προοπτική, καθώς αποτελεί ένα χρόνιο ζήτημα που δεν έχει διευθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια και από τις προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΥΑΣ.

Μάλιστα, η πρόταση της παράταξης αναφέρει επιπλέον έσοδο από συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης 571 χιλ. ευρώ. Αν όμως υπολογίσουμε ένα μ.ο. 5 ευρώ ανά σύνδεση, προκύπτει ότι απαιτούνται 114.200 τ.μ. ή 1.631 νέες συνδέσεις (έστω μ.ο. 70 τ.μ. για οικία ή διαμέρισμα) για να έχει έσοδο 571 χιλ. ευρώ η ΔΕΥΑΣ, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την ορθότητα των οικονομικών δεδομένων που παρουσιάζονται.

Επομένως, η διαχρονικά ελλειμματική υπηρεσία αποχέτευσης της ΔΕΥΑΣ χρειάζεται άμεση λύση, για την οποία υπολογίζεται πάγιο ύψους 30 € συνολικό ετήσιο πάγιο ανά υδρόμετρο ανεξάρτητα από την περιοδικότητα έκδοσης. Το συνολικό έσοδο από την επιβολή παγίου υπολογίζεται σε 354.300,00 € και αναμένεται να υποστηρίξει οικονομικά το βασικό λειτουργικό κόστος του Ε.Ε.Λ. Σπάρτης, βοηθώντας στην απροβλημάτιστη λειτουργία του.

Επιπλέον, γίνεται εσφαλμένα αναφορά για όφελος της ΔΕΥΑΣ από την μείωση του ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια μείωση θα ήταν σίγουρα καλοδεχούμενη, καθώς θα μείωνε το κόστος των λογαριασμών στο δημότη, αλλά θα ήταν ουδέτερη ως προς τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΥΑΣ. Επισημαίνεται λοιπόν, ότι μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ, θα είχε ως αποτέλεσμα την μετακύλιση στις τιμές των καταναλωτών, αλλά δεν θα προσέφερε «έσοδο» στην ΔΕΥΑΣ που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τον αποδώσει. Μάλιστα, ακολουθεί κείμενο από τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών: «Η νομοθεσία περί ΦΠΑ, που θεσπίστηκε με κοινοτική Οδηγία, καθιστά τις επιχειρήσεις «εισπράκτορες» αυτού του φόρου και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Δεν επηρεάζει τα έσοδα και τα έξοδά τους, είναι συνεπώς φόρος «ουδέτερος». Με απλά λόγια, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δραστηριότητες απαλλασσόμενες του ΦΠΑ (π.χ. τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης, ιατρικές υπηρεσίες κ.λπ.), ο ΦΠΑ δεν αποτελεί δαπάνη για μια επιχείρηση.»

Επιπλέον, σε απάντηση επί της μείωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 20%, σίγουρα οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ βλέπουν θετικά μια τέτοια προοπτική την σκοπεύουν να διεκδικήσουν. Η διεκδίκηση όμως απαιτεί συνολική παρέμβαση από όλες τις ΔΕΥΑΣ, με συγκεκριμένη πρόταση της οποίας η θετική ή όχι έκβαση είναι άτοπο να προσμετρηθεί ή κοστολογηθεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Επομένως, τίθεται ζήτημα επιλογής μεταξύ α) της γενικότητας και β) της πραγματικότητας για την ζημιογόνο θέση της επιχείρησης, όπως καταγράφεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΥΑΣ, και συνοψίζεται στα παρακάτω: διαρκής μείωση των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, χαμηλοί δείκτες ρευστότητας, αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων, αύξηση των εμπορικών υποχρεώσεων, και αρνητική καθαρή θέση. Άξιο αναφοράς είναι το μέγεθος των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας, το οποίο ξεπερνά τα 2,6 εκατ. στην χρήση του 2017 ευρώ. Επιπλέον, το πρόβλημα δημιουργείται λόγω των αυξημένων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της που φτάνουν τα ~7,2 εκατ. ευρώ στην χρήση του 2017.

Σε απάντηση στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης κ. Βαγγέλη Βαλιώτη, ότι η ΔΕΥΑ Σπάρτης «φυσικά δεν οδηγείται σε χρεωκοπία όπως ψευδώς αναφέρει ο κ. Πατσιλίβας» παρατίθεται επίσης οι παρακάτω πίνακες που στηρίζονται σε στοιχεία από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΥΑΣ.

2014 2015 2016 2017

Κύκλος εργασιών 2.342.906,52 2.261.679,49 2.502.075,02 2.310.754,36

Κόστος πωλήσεων 2.767.177,66 2.673.867,82 2.976.428,34 2.819.127,15

Μικτό αποτέλεσμα -424.271,14 -412.188,33 -474.353,32 -508.372,79

2014 2015 2016 2017

Αποτελέσματα εις νέο -4.440.209,72 -4.731.999,03 -4.812.991,10 -4.915.172,79

Καθαρή θέση 801.552,92 294.285,72 -108.262,29 -511.286,32

Είναι εμφανές ότι το 2017 το κόστος πωλήσεων ξεπέρασε τον κύκλο εργασιών κατά 508.372,79€ και ότι η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα σε νέο αντιστοιχούν σε -4.812.991,10€ το 2016 και σε -4.915.172,79€ το 2017.

Επίσης, η καθαρή θέση από το 2016 και έπειτα είναι αρνητική (-108.262,29 το 2016 και το -511.286,32 το 2017) καταδεικνύοντας την ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση της επιχείρησης.

Η λήψη και εφαρμογή μέτρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της θα πρέπει αποτελεί σαφή στρατηγικό στόχο για την ΔΕΥΑ Σπάρτης.

Ιδιαίτερα μετά την πανδημία του Covid-19, οι δημόσιοι φορείς αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για να διαχειριστούν και να μετριάσουν τον κίνδυνο. Μάλιστα, απαιτείται οικονομικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός για το 2020 και το 2021, ώστε να ανταποκριθεί η ΔΕΥΑΣ στις εξελίξεις που βιώνουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και στις διαρθρωτικές αλλαγές που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία.

Η θέση μας είναι ότι η νέα κοστολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που θα διορθώνει την υφιστάμενη πολύπλοκη και παρωχημένη τιμολογιακή πολιτική αποτελεί μονόδρομο, ώστε η ΔΕΥΑΣ να προετοιμαστεί για ό,τι μπορεί να αλλάξει τους επόμενους μήνες και χρόνια, να αποφύγει την χρεοκοπία, και να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες για ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, το νερό.