Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Κόρινθο

Ένα έργο προϋπολογισμού 1.459.865,15 ευρώ

Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου και τη σύμφωνη συμμετοχή επιχειρήσεων, προχωρά στη δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κέντρου λιανικής πώλησης, ώστε η πόλη αλλά και η περιφέρεια να εξυπηρετείται με τρόπο που θα ενισχύεται η ζωτικότητα, η βιωσιμότητα και η ελκυστικότητα του κέντρου.

Η Πράξη αφορά την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής τμήματος της εμπορικής περιοχής της πόλης της Κορίνθου του Δήμου Κορινθίας καθώς και παρεμβάσεων στην οργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Βασικός σκοπός είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ικανής υποδομής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που εστιάζονται στην παροχή της βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας. Η πράξη πλαισιώνεται επίσης από συμπληρωματικές δράσεις προώθησης – προβολής που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων. Παράλληλα λόγω της φύσης της πράξης είναι δυνατή η δημιουργία συνεργιών με άλλα έργα που υλοποιούνται ή προτείνονται για υλοποίηση από το Δήμο στην ευρύτερη περιοχή με στόχο τη μεγιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού οφέλους στην τόνωση της τοπικής οικονομίας γενικότερα. Παράλληλα η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών λόγω της γειτνίασής της με σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Οι υφιστάμενες ροές των επισκεπτών αποτελούν άμεσο δυνητικό αγοραστικό κοινό που μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Στα αναμενόμενα οφέλη θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν το δημόσιο χώρο και την υποδομή του Δήμου και οδηγούν σε γενικότερη αναβάθμιση της πόλης. Ο μετασχηματισμός της εμπορικής περιοχής της πόλης σε ένα Έξυπνο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Smart City Open Mall) καθώς και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την ενημέρωση των επισκεπτών/πελατών αναμένεται να αποτελέσουν έναν επιπλέον πόλο έλξης που θα αυξήσει τη ροή επισκεπτών στο Δήμο καθώς και να προσελκύσουν νέους «πελάτες – αγοραστές» ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς. Έτσι δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες που θα ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος μέσω της υλοποίησης της Πράξης βάσει των Μνημονίων και Συμφωνητικών

Συνεργασίας προάγεται η συνεργασία και ενισχύεται η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των τοπικών φορέων.

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, κάτοικος της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, ή όμορων Δημοτικών Ενοτήτων ή κάτοικος άλλων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι πολίτες, άτομα και οικογένειες που διαβιούν ή κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου ή και επισκέπτες της περιοχής.