Αναβαθμίζονται τα Νοσοκομεία Ηλείας & Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για κτιριακά έργα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ.: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της, μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.582.584,75 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 1.276.227,48 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μάιου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 16 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό  για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας  και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 1.276.227,48 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 306.294,60 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στο Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και στο Γ.Ν. Αιτ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Αντικείμενο του Έργου είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δύο Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ του Γ.Ν. ΗλείαςΝ.Μ. Πύργου και του Γ.Ν. Αιτ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου.

Πιο αναλυτικά:

Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

 • Θερμομόνωση και αντικατάσταση υγρομόνωσης της ταράτσας της Ψυχιατρικής Κλινικής και των αρμών διαστολής δώματος.
 • Αποκατάσταση των όψεων των κλιμακοστασίων.
 • Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο χώρο των κλιβάνων κεντρικής αποστείρωσης.

Γ.Ν. Αιτ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

 • Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων με κάσωμα
 • Επισκευή κεραμοσκεπής και τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγρομόνωσης
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως με λαμπτήρες LED
 • Ηλιοθερμική μονάδα για παραγωγή καθ’ όλο το έτος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με συλλέκτες και δεξαμενές αποθήκευσης (Boiler)
 • Αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού & εγκατάσταση νέων δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού (θέρμανσης – ψύξης) από το λεβητοστάσιο προς τα F.C.U. και τις
  κλιματιστικές μονάδες
 • Αντικατάσταση αντλιών – κυκλοφορητών

ypodomes | Βάσω Βελικόβα