Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Διοικητήριο Λακωνίας

Μία ακόμη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας στην Σπάρτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreenBuilding “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014 – 2020, προϋπολογισμού 235.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 291.400 ευρώ με ΦΠΑ 24%.