Ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας για τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων

Ορισμός μελών τοπικής συνέλευσης του ΤΟΕΒ Μαγούλας λόγω απροθυμία διενέργειας εκλογών

Από τη ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας, Τμ. Εγγείων Βελτιώσεων, ανακοινώνεται στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων εντός περιφέρειας έργου ΤΟΕΒ Μαγούλας ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 103535/29-3-2022 (ΑΔΑ:: Ψ7Γ57Λ1-97Ρ) Απόφαση Περιφερειάρχη με Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΜΑΓΟΎΛΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΘΥΜΊΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΏΝ» .

Κατόπιν αυτής καλούνται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι χρήστες νερού να λάβουν γνώση της ανωτέρω αποφάσεως.

Περαιτέρω οι οριζόμενοι με την ανωτέρω Απόφαση κύριοι και αναπληρωτές τους, εκπρόσωποι στην Τοπική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Μαγούλας καλούνται να επικοινωνήσουν με τα τηλ 2731363323, 2731363327 για να ενημερωθούν και να οριστεί ημερομηνία συνελεύσεως.

Μ.Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΘΕΟΦΙΛΆΚΟΣ Μ.