Συμπεράσματα ημερίδας Δημόσιας Διοίκησης 4ης Ιουνίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2013, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, Επιστημονική Ημερίδα Δημόσιας Διοίκησης με θέμα:

«Οργάνωση και Διοίκηση των Δημοσίων Υπηρεσιών, Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στο νομό Λακωνίας», με την υποστήριξη  της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η ημερίδα ξεκίνησε με την εισήγηση  του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Θάνου Κριέμαδη, ο οποίος ανέλυσε την ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο διοικητικής αριστείας. Ο κ. Κριεμάδης αφού παρουσίασε το Ευρωπαϊκό σε σύγκριση με το Αμερικανικό μοντέλο διοικητικής  αριστείας, ανέδειξε τις παθογένειες του διοικητικού συστήματος παγκοσμίως προβάλλοντας επιτυχώς τον πλεονασμό των ηγεμόνων σε σύγκριση με την έλλειψη ηγετών, μέσω της προβολής των χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης. Κατέληξε δε στην άποψη ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης περνά μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του σωστού σχεδιασμού (επιτυχής τοποθέτηση των στελεχών στην κατάλληλη θέση εργασίας), της ανάπτυξης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των στελεχών της διοίκησης, μέσω της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης μιας επιτυχούς πολιτικής επικοινωνίας και συνεργασίας, της αναγνώρισης του έργου και της θέσπισης πολιτικής αμοιβών καθώς και της συνεχούς μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων.
Στην συνέχεια παρουσίασαν τις διπλωματικές τους εργασίες οι Λάκωνες δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πρόσφατα αποφοίτησαν από τον Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον  τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Δημοσίων Υπηρεσιών, Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στο νομό Λακωνίας , με στόχο  να αποτελέσουν μέσο προβληματισμού και προβολής των νέων θεωριών Μάνατζμεντ καθώς και των εργαλείων και των μεθόδων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
Η κ. Αναστασία Κανελλοπούλου ανέλυσε την δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, επικεντρώνοντας στην περίπτωση της διαδικασίας αδειοδότησης ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης. Η απλοποίηση εστιάζεται στην μείωση του χρόνου που αφιερώνει η επιχείρηση στις συναλλαγές της με την δημόσια διοίκηση καθώς και στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για την αυτοματοποίηση  των διαδικασιών, μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου της επιχείρησης, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως δεξαμενή αυτόματης τροφοδότησης των υπηρεσιών και της επιχείρησης, περιορίζοντας αποτελεσματικά την γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα οι δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβούν στην έκδοση αποφάσεων και στην ανταπόκριση στα αιτήματα των επιχειρήσεων θα μπορούν  να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα / τράπεζα δεδομένων για κάθε επιχείρηση, στον ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τα νέα δεδομένα-  αποφάσεις / αδειοδοτήσεις που αφορούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση και στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο οι υπηρεσίες , όσο και οι επιχειρήσεις , με διαφορετικό βαθμό διαβάθμισης στην δυνατότητα πρόσβασης.
Ο κ. Κυριάκος Διαμαντάκος στην συνέχεια παρουσίασε την σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού για την εξέλιξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, επικεντρώνοντας στην περίπτωση του Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης ( ΣΚ.Ο.Σ) και στην ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου για την διατήρηση, αλλά και βελτίωση της θέσης αυτού στο ευρύτερο αθλητικό-σκοπευτικό γίγνεσθαι. Αφού ανέλυσε τον σκοπό και την μεθοδολογία της έρευνάς του ανέλυσε τα εργαλεία για την διαμόρφωση στρατηγικής με βάση τους πόρους και τις ικανότητες του οργανισμού.  Χρησιμοποίησε ως εργαλεία τόσο την ανάλυση PEST-DG , όσο και την Μήτρα Ανάλυσης SWOT και κατέληξε στην αλυσίδα αξίας, στους στόχους και στην επιλογή στρατηγικής , καταλήγοντας μέσω των παραπάνω εργαλείων στους άξονες ανάπτυξης και στην αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών. Κατέληξε, τέλος στο συμπέρασμα ότι ο  στρατηγικός σχεδιασμός προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ΣΚ.Ο.Σ και στους ΑΜΚΟ, εξετάζοντας την άμεση σχέση του οράματος, της αποστολής, των αξιών  και των στόχων με την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής, «ευθυγραμμίζοντας» τα όλα  για την στόχευση του μέλλοντος. Η σταθερότητα-προσήλωση στον βασικό σκοπό του που θα κρίνει την βιωσιμότητα και διάρκεια του Σωματείου στο μέλλον, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, τo πρόβλημα εξεύρεσης πόρων που αντιμετωπίζει ο ΣΚ.Ο.Σ. αποτελούν  και προβλήματα  σε κάθε άλλο αθλητικό μη κερδοσκοπικό Οργανισμό.
Ο κ. Κων/νος Σαμιώτης αναφέρθηκε στα Επιχειρησιακά Προγράμματα  (Ε.Π. ) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στην συμβολή τους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ως μελέτη περίπτωσης παρουσίασε την περίπτωση του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Αφού ανέλυσε την τυπική δομή, την διαδικασία κατάρτισης Ε.Π, την σημασία του στην Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη, παρουσίασε το νομοθετικό πλαίσιο και την διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικού σχεδίου του Δήμου, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί το Ε.Π. Επομένως με βάση την μεθοδολογία κατάρτισης του Ε.Π., κατ’ αρχήν αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι. Αφού προσδιοριστεί το ΟΡΑΜΑ του ΟΤΑ, διαμορφώνονται οι άξονες επί των οποίων θα προσδιοριστούν τα Μέτρα και οι Δράσεις δια των οποίων θα κατακτηθεί το ΟΡΑΜΑ και επομένως ο στρατηγικός στόχος του ΟΤΑ. Παράλληλα ανέδειξε την σημασία του σωστού οικονομικού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης ρεαλιστικού προϋπολογισμού προκειμένου να είναι εφικτοί οι επιμέρους στόχοι  και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται λειτουργική αναδιάταξη της Τ.Α.-Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ. Οι Δήμοι πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση του νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ  και για να καταστούν βιώσιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην συγκρότηση και στελέχωση Υπηρεσιακών Μονάδων Προγραμματισμού ,Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης των Στελεχών, στην άμεση αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Δήμων και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας.
Ο κ. Παναγιώτης Πόρτολας αναφέρθηκε στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας , επικεντρώνοντας στην  εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρουσίασε το Πανεπιστήμιο σαν κορυφαίο κοινωνικό θεσμό και ως φορέα μετασχηματισμού της γνώσης και τις σύγχρονες  προκλήσεις που  μεταβάλλουν την ίδια τη φύση  του Πανεπιστημίου, καθιστώντας το ζήτημα της Ποιότητας  ζήτημα αιχμής για την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημίων του 21ου αιώνα. Εδωσε τον ορισμό της ποιότητας κατά Deming,  Crosby, Juran, το British Standards Institution , επικεντρώνοντας  στο  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM), το οποίο ορίζει τη Δ.Ο.Π. ως: «το σύνολο των τρόπων µε τους οποίους ένας οργανισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών του, του προσωπικού του, των οικονομικών μετόχων του και της κοινωνίας γενικότερα». Αφού παρουσίασε τις αρχές της Δ.Ο.Π., ανέλυσε το σύστημα αναφοράς, δηλαδή το σύστημα του Πανεπιστημίου, τους παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία του και τις αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή της Δ.Ο.Π..Κατέληξε στο προτεινόμενο μοντέλο εφαρμογής της Δ.Ο.Π. μέσω της  Συγκρότηση Συμβουλίου  Ποιότητας, της δημιουργίας Ομάδων Προγραμματισμού Ποιότητας ,της ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η επιτυχημένη εφαρμογή της Δ.Ο.Π στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στην αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση των Πανεπιστημίων και στην αύξηση του επαγγελματισμού.
Ο κ. Δημήτρης Καρβούνης παρουσίασε την διατριβή του σχετικά με την διαχείριση της   γνώσης και την καινοτομία  στην εκπαίδευση.  Προχώρησε στην εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας της καινοτομίας, κατέληξε  στο ότι αποτελεί μια συνειδητή ενέργεια,  ότι δε συμβαίνει αυθόρμητα αλλά χρειάζεται να οργανωθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων. Παρουσίασε τις πηγές που γεννούν την καινοτομία και τον συνεχή κύκλο αιτίου-αιτιατού μεταξύ προβλημάτων και ευκαιριών, ως διαρκή πηγή ερεθισμάτων για καινοτομία (innovation cycle). Όρισε την καινοτομία σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ως «μια νέα δομή, περιεχόμενο, μέσο ή διαδικασία που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα», εξήγησε την ύπαρξη  λανθάνοντος  δυναμικού καινοτομίας  που υπάρχει στο μαθητικό ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης  και πώς αυτό  μπορεί να ανθίσει μόνον  σε περιβάλλον πρόκλησης. Ανέδειξε τους ανασταλτικούς παράγοντες  για την  ενθάρρυνση της καινοτομίας, όπως  η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη κινήτρων, η ελλιπής διαχείριση του χρόνου, οι αυξημένες υποχρεώσεις, η έλλειψη των αναγκαίων υλικών μέσων, η έλλειψη ενδιαφέροντος της διοίκησης, αλλά και τις  στρατηγικές αντίστασης στην καινοτομία, που είναι κυρίως  η επιλεκτική αγνόηση των προτάσεων για δημιουργικότητα και καινοτομία και  η τάση της απομόνωσης και περιθωριοποίησης της καινοτομίας. Τέλος ανέλυσε την σημασία του Σχεδιασμού  και του Στρατηγικού  προγραμματισμού  για την Διαχείριση της Καινοτομίας όπως  και τον ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας ώστε  οι μεταβολές που είναι απαραίτητες για τη θεμελίωση της καινοτομίας να εδράζονται  στην ευρεία αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου σκέψης.
Τέλος η κ. Αναστασία Σιούτου παρουσίασε την έρευνά της σχετικά με το πως η
απελευθέρωση υπηρεσιών  και επαγγελμάτων και η προσαρμογή της οδηγίας 2006/123 των ΕΚ  και του Συμβουλίου στην ελληνική νομοθεσία μπορεί να συμβάλει στην  κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη εγκατάσταση αυτών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ε.Ε., στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών και στην εξασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων, τόσο στους παρόχους όσο και στους αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών. Ανέδειξε τις προβλεπόμενες διατάξεις που επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων  καθώς και τους κλάδους που επηρεάζονται , όπως και εκείνους που εξαιρούνται από την παραπάνω προσαρμογή. Προσδιόρισε τις πιθανές βλάβες και τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, για τις προστατευόμενες ομάδες και για τον έλληνα εργαζόμενο / παραγωγό. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραπάνω προσαρμογή επιτρέπει την δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού περιβάλλοντος που  προωθεί την επιχειρηματικότητα και τις προϋποθέσεις για την δημιουργία απελευθέρωσης και ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέρει κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, βελτιώνει τις συνθήκες προσέλκυσης ξένων επενδυτών και για την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών.
Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε μέχρι τέλους η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας κ. Αδαμαντία Τζανετέα, η οποία και χρηματοδότησε την έκδοση του βιβλίου, στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι εισηγήσεις της Ημερίδας, που υπό μορφή εγχειριδίου μπορούν να φανεί χρήσιμο σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής θα συνεχίσει την ερευνητική και επιμορφωτική του δράση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Το Εργαστήριο, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Θάνου Κριεμάδη,  επιθυμεί και ευελπιστεί να συνενώσει όλες τις δημιουργικές  δυνάμεις  και να παράγει νέες ιδέες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας στην Πελοπόννησο.