Ενημέρωση των κτηνοτρόφων από το τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι από 01-08-2015 τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής όπως προβλέπεται από το Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α) και την Υ.Α. 816/156798/2014 (ΦΕΚ 3385 Β).Σε εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής

ο κάθε κάτοχος αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης (μελιταίου πυρετού) των αιγοπροβάτων στην εκμετάλλευσή του, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει έναν από τους κτηνιάτρους του μητρώου εγκεκριμένων κτηνιάτρων εκτροφής ο οποίος έχει εγκριθεί για να δραστηριοποιηθεί στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.
Η πληροφόρηση για τους εγκεκριμένους κτηνιάτρους εκτροφής ανά Περιφερειακή Ενότητα θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες και από τον  ιστότοπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( www.minagric.gr διαδρομή Αγρότης –Επιχειρηματίας -Κτηνοτροφία -Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής).
Η επιλογή αυτή δηλώνεται εγγράφως  στο αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής με την έγγραφη κοινή δήλωση του Κτηνοτρόφου και του Κτηνιάτρου Εκτροφής  .

Ο κτηνίατρος εκτροφής υπογράφει σύμβαση με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και αμείβεται από το Δημόσιο για την εφαρμογή του προγράμματος

Επίσης οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους για να τους συνδράμει με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία και προστασία των ζώων, τη σήμανση και καταγραφή τους, την τήρηση του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής και όλων των προβλεπόμενων αρχείων, την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων, την έκδοση συνταγών, την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής και τη διάθεση στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών προϊόντων. Η αμοιβή των κτηνιάτρων για τις υπηρεσίες αυτές καθορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2731363300,2731363603,2731363302