Πρόγραμμα Δ.Ευρώτα: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Νικηφόρος Βρεττάκος» προσκαλεί: •Τις Μητέρες νηπίων και παιδιών (από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)  ή/και

•Τα Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών
•Τα Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. με τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2015-2016» και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α- Βρεφικοί  – Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Κατηγορία Θέσης Α.2- Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσβαση στην ισότιμη εργασία, με την παροχή φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών (από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελουμένων στην εναρμόνιση των απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων.
Για τους άνδρες  ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
Οι μητέρες που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα.
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ):
     – Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.)
     – Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.)
     – Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας   
     – Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας
     – Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
     – Προγράμματα Εγγυημένης Απασχόλησης
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Εξαιρούνται από την Παρούσα Πρόσκληση: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Επίσης, όσοι με δικαστική απόφαση έχουν λάβει θέση υπαλλήλου μόνιμου ή αορίστου χρόνου.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 05/08/2015 έως Τρίτη 18/08/2015 στο Δημαρχείο Δήμου Ευρώτα (έδρα Σκάλα).

Υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Κωσταρέλου Σοφία
Τηλ. Επικοινωνίας: 27350360038