Ομάδες παραγωγών | Υποχρεωτική η προσαρμογή του καταστατικού

Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεις τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) που υφίσταντο πριν τον Νόμο 4384/2016 – Υποχρέωση προσαρμογής καταστατικού

Ο νόμος 4384/2016 (ΦΕΚ Α´ 78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» στις μεταβατικές του διατάξεις (Άρθρο 49) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 10, ορίζει ότι:
«Οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών και ενώσεις ομάδων παραγωγών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου».
Με την Υ.Α 397/18235(ΦΕΚ601/Β/24/2/2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», πάλι με τις μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 9 παρ. 1 ορίζεται ότι:
«Οι Ομ.Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π. που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 συνεχίζουν να λειτουργούν με την υποχρέωση προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις της παρούσας, εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή της».
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι υποχρέωση των υφιστάμενων πριν τον Ν. 4384/2016 Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους εντός 2 ετών από την 24/2/2017 προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους πέραν αυτών των δύο ετών.

Σταύρος Αραχωβίτης

Βουλευτής Λακωνίας
Επικεφαλής ΕΠΕΚΕ Αγροτ. Ανάπτυξης

Κοινοποίηση