Επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων

Η Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ (η οποία εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»), προβλέπει την υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση του εν χρήσει επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), για την χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Το θεσμικό πλαίσιο αυτής της διαδικασίας περιγράφεται αναλυτικά στο Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α΄).
Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διενέργεια τουλάχιστον μιας επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Αυτή η ημερομηνία τηρείται απαρέγκλιτα και οι μέχρι τώρα έλεγχοι που έχουν γίνει στη χώρα μας, από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, στόχευαν στην τήρηση αυτής της προθεσμίας.
Το χρονοδιάγραμμα των επιθεωρήσεων που εφαρμόζεται στη χώρα μας προβλέπει, τα ψεκαστικά που θα επιθεωρηθούν μέσα στο 2016 να επαναλάβουν την επόμενη επιθεώρηση εντός τετραετίας, δηλαδή το 2020 με προσέγγιση 15 ημερών και κάθε επόμενη επιθεώρηση πραγματοποιείται ανά τριετία. Τα ψεκαστικά που θα επιθεωρηθούν το έτος 2017 και εξής, θα επαναλάβουν την επόμενη επιθεώρηση σε τριετία, δηλαδή επίσης το 2020 με προσέγγιση 15 ημερών και κάθε επόμενη επιθεώρηση ανά τριετία
Είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση όλων των εν χρήσει ψεκαστικών αγρού (μεγάλων καλλιεργειών) και των νεφελοψεκαστήρων (τουρμπίνες), ενώ οι ιδιοκτήτες των Ψεκαστήρων Αυλού (Μάνικα ή Πιστόλι) δεν υποχρεούνται να επιθεωρήσουν τον εξοπλισμό τους (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4036/2012), αλλά είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό στο Μητρώο που διατηρεί η Υπηρεσία μας.
Μετά την 26 Νοεμβρίου 2016 απαγορεύεται η χρήση ψεκαστικού μηχανήματος (τουρμπίνα ή μεγάλων καλλιεργειών) χωρίς να έχει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας και η χρήση του επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 10α της αριθ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (ΦΕΚ 671 Β΄) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Ε8 2010/50687/26-4-2016 (ΦΕΚ 1323 Β΄) Υ.Α. Επιβολή προστίμου από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Η επιθεώρηση γίνεται από εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) και σε όλη τη χώρα έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί 40 Σταθμοί και σε λίγο ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 70. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους τα γνωρίζουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ, αλλά αναρτώνται σταδιακά και στο site: psekastika.minagric.gr στο οποίο υπάρχουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της επιθεώρησης των ψεκαστικών.
Στην Π.Ε. Λακωνίας δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον, από δικαιούμενους φορείς (κατασκευαστές ΕΕΓΦ, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ή του ΥΠΑΑΤ κλπ), για εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ και οι αγρότες ιδιοκτήτες εν χρήσει ψεκαστικών μηχανημάτων θα πρέπει να αναζητήσουν έναν ΣΤΕΕΕΓΦ της αρεσκείας τους είτε σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε σε άλλη και να προσέλθουν για την πρώτη επιθεώρηση του ψεκαστικού τους μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.