Διαγωνισμός για το έργο “Λεωνίδιο – Βασκίνα – Πραστός”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκήρυξε «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΒΑΣΚΙΝΑ – ΠΡΑΣΤΟΣ » προϋπολογισμού Μελέτης 100.000 €. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-02-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ. Η προθεμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι ( 120 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου. Με την εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης βατότητας επι της επαρχιακής οδού Λεωνιδίου – Βασκίνας και σε δρόμους που συμβάλλουν σε αυτή . Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες Τεχνικών όπου θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, αφού πρώτα έχει γίνει η τοποθέτηση πλέγματος Τ131 σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ