Προκηρύχθηκε και προχωράει το τμήμα Γαργαλιάνοι-Ρωμανός

Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ολοκλήρωση οδού Γαργαλιάνοι – Ρωμανός τμήματος της Ε.Ο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών –Πυλού

σύμφωνα με του όρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδός Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, στην ΤΡΙΠΟΛΗ, την 10−02−2015.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυδρομική αποστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 10.335.000,00€ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 6.385.116,75€, Γενικά Έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1.149.321,02€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 678.099,40€, Αναθεώρηση 189.901,85€, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1.932.560,98€.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων.