Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λακωνίας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας ενημερώνει όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 της περιοχής αρμοδιότητάς της ότι δημοσιεύθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι Υ.Α. που αφορούν στον αριθμόπλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε.

στις κενές θέσει εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε. και στον καθορισμό αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμοί Υ.Α. α. 111966/Δ2/13-08-2013 και β. 111967/Δ2/13-08-2013).

Σύμφωνα με τις παραπάνω Υ.Α.,  οι οποίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο   της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και σε άλλους δικτυακούς τόπους,  οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τον αριθμό των πλεοναζόντων και των αριθμό των θέσεων για μετάταξη καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.  Πιο συγκεκριμένα :
1.    Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαιδευσης και σε  κατηγορίες με τις θέσεις της παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καλούνται από την  14-8-2013 έως και την 23-8-2013,  να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.

2.    Οι αιτήσεις προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Παράλληλα με την αίτηση προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την μοριοδότησή τους και την κατάταξή τους σε αξιολογικούς πίνακες.

3.    Τα μόρια που οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν μέσω των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ηλεκτρονικών αιτήσεων αφορούν τα κάτωθι:
    
α) τη συνολική τους προϋπηρεσία,
β) τους οικογενειακούς λόγους,
γ) τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν,
δ) την κατοχή επιπλέον πτυχίων,
ε) την κατοχή μεταπτυχιακών και
στ)  την κατοχή διδακτορικών.
Η μοριοδότηση των τριών πρώτων κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α` 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια ή αναλήθεια ο εκπαιδευτικός διώκεται πειθαρχικά.

4.    Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση προτίμησης έχουν την υποχρέωση να επισκεφθούν την διεύθυνση εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης για να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αιτήσεως. Οι Δ/νσεις θα καταγράψουν τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτούντων και θα ελέγξουν την ταυτοπροσωπία τους.
Επισημαίνεται για άλλη μία φορά ότι οι παραπάνω Υ.Α. αφορούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτήτων και όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας.