Σημαντική ημερίδα στο Επιμελητήριο Κορινθίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης για την προετοιμασία της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου, διοργάνωσε Ημερίδα εργασίας και Διαβούλευσης, για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στο Επιμελητήριο Κορινθίας,

στις 5-8-2013.
Η παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Πέτρου Τατούλη έδειξε καθοριστικά τη μεγάλη σημασία, που έχει για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η Ε΄ Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 και η πλήρης προετοιμασία της.   
Η ημερίδα αφορούσε τη διαμόρφωση Περιφερειακής πολιτικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση για την Ε’ Προγραμματική Περίοδο  2014 – 2020 και συζητήθηκε η διαδικασία σχεδιασμού και εξειδίκευσης των στόχων του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο ονομάζεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ. 2014-2020).
Στην ημερίδα μετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κος Βασίλειος Νανόπουλος, εκπρόσωποι και εισηγητές από την Διαχειριστική Αρχή, σύμβουλοι, επιχειρηματίες και πλήθος ενδιαφερομένων.  
Η Ε’ Προγραμματική Περίοδος (Σ.Ε.Σ) έχει ως επιλέξιμες δαπάνες την Έξυπνη Εξειδίκευση, την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία και στοχεύει στην Κοινωνική Συνοχή και στη δημιουργία Κοινωνικού Ταμείου. Η Έξυπνη Εξειδίκευση αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, ή όπως λέγεται πλέον Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) ως χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και προόδου για τον τόπο. Έχει άλλη φιλοσοφία και πολιτική από τις προηγούμενες. Το πρόγραμμα για πρώτη φορά διατυπώνεται από κάτω προς τα άνω και όχι αντίστροφα.
Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 η κοινοτική συνδρομή μαζί με τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης θα φτάσει περίπου τα 20,4 δις €. Τα ποσό δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα καθώς εκκρεμεί η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Για την πολιτική συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την Έξυπνη Εξειδίκευση ως αρχική προϋπόθεση (αιρεσιμότητα) για την υποστήριξη επενδύσεων για δύο βασικούς στόχους πολιτικής:
•    Ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Υποστήριξης και Καινοτομίας
•    Ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ποιότητας.
Το περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης θα πρέπει να καλύπτει οριζόντια τους θεματικούς στόχους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) Πελοποννήσου.  
Για το στόχο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) εφαρμόζεται μια Εθνική ή Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση.
Η Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας  (Research Innovation Strategy 3 (RIS 3)) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που υποστηρίζουν κρίσιμους τομείς της περιφερειακής οικονομίας, δηλαδή της γεωργίας, των τροφίμων και ποτών, της ενέργειας, του τουρισμού και των υπηρεσιών υγείας.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πίνακα Επίδοσης περιφερειακής καινοτομίας, η Πελοπόννησος κατατάσσεται σε ένα μικρομεσαίο δυναμικό καινοτομίας (inodest-medium innovator).
 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει μία ισχυρή μεταποιητική βάση, μία σημαντική γεωργική παραγωγή αλλά δραστηριοποιείται ισοδύναμα και στον τομέα των υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός.
 Στη περιοχή μας, έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης λόγω των πρόσφατων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων και του ουσιαστικού έργου της Περιφέρειας, όσον αφορά και τους  δύο τομείς και τις συνέργειες τους.
Ακόμη η Περιφέρεια συγκεντρώνει τοπικούς παράγοντες, επιχειρηματίες και πόρους που είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για την υλοποίηση του προγράμματος.
Οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει συνεχώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πολιτικές Έξυπνης Εξειδίκευσης και Καινοτομίας και εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Συγχρόνως συνεργάζεται με τους ενδιαφερομένους για τη διατύπωση των προγραμμάτων ώστε να είναι έτοιμα προς υλοποίηση στο προσεχές διάστημα.
Οι επιχειρηματίες έχουν κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στη διατύπωση των προγραμμάτων. Γι’ αυτό απαιτείται, ιδιαιτέρως, πλήρης ενημέρωση, ενεργή συμμετοχή και στενή συνεργασία με τις Δομές της Περιφέρειας.    

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.