Ερώτηση Γρηγοράκου για το Βιολογικό Καθαρισμό Γυθείου

grigorakos-flynews.gr

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος κατέθεσε στη Βουλή την υπ’ αριθμ. 10811/20-5-2013 ερώτηση σχετικά με την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του Γυθείου Λακωνίας.

Στην ερώτησή του ο κ. Γρηγοράκος παρουσίασε το χρονίζον ζήτημα της επεξεργασίας των λυμάτων της περιοχής του Γυθείου και την προσπάθεια κατασκευής έργου βιολογικού καθαρισμού που, μετά από ποικίλες καθυστερήσεις και προβλήματα, εντάχθηκε τελικά στο ΕΣΠΑ αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσής του. Τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Γρηγοράκος στον Υπουργό Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αφορούσαν: 1) στην επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του απαιτουμένου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, μήκους 7.613μ 2) στην κατασκευή των τριών αντλιοστασίων και των απαραίτητων συνοδών τεχνικών έργων και 3) στην παράθεση των ενεργειών στις οποίες σκοπεύει να προβεί το  Υπουργείο ώστε να εξασφαλιστούν η ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και η μη ανάκληση της απόφασης ένταξής του στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»   (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ.
Στην απάντησή του, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρος Καλαφάτης, επεσύναψε για πληρέστερη ενημέρωση σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, το απαιτούμενο μήκος του δικτύου είναι 7.613μ. Με το έργο θα ολοκληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης στην πόλη του Γυθείου και θα εξυπηρετείται το 100% του πληθυσμού αιχμής της πόλης με έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, τα τρία αντλιοστάσια που απαιτούνται καθώς και τα συνοδά τεχνικά έργα τους, αποτελούν παραδοτέο του έργου σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Σχετικά με το τρίτο ερώτημα, η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Δικαιούχο της Πράξης, Δήμο Ανατολικής Μάνης, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του έργου. Ταυτόχρονα, εξετάζονται από τη Μονάδα Γ τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διαθέτει διαχειριστική επάρκεια και δύναται να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου υποδομής, θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Γυθείου και θα προωθηθεί η τουριστική του ανάπτυξη ενώ η εκτέλεση του έργου θα συνεισφέρει στην τόνωση της απασχόλησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ