Συνεδρίαση ΔΣ Ανατολικής Μάνης

dimosanatolikis_manisΔημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου έτους 2011 , ημέρα Παρασκευή και  ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Σχετικά με χορήγηση αδείας  για συνέχιση περίφραξης κοιμητηρίου Τ.Δ. Βάθειας  από δωρητή.
Εισηγητής  Εξαρχάκος Γεώργιος
2.    Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών  του έργου «Επέκταση διαμόρφωση χώρου παρκιν » πρώην Δήμου  Οιτύλου.
     Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
3.    Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών  του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γαρδενίτσας-Γερολιμένα-Αλίκων-Βάθειας » πρώην Δήμου  Οιτύλου.
     Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
4.     Έγκριση  της αριθ. 104/2011 τεχνικής μελέτης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών καταστημάτων Τ.Κ. Κελεφάς-Ν.Οιτύλου και Νύμφι» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του..
     Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για δημιουργία νέου Κ.Α.  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις –καθιζήσεις στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμύνους»
 Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία
6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για δημιουργία νέου Κ.Α.  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις-Θεομηνίες στις Δημοτικές Ενότητες  Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης»
Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για δημιουργία νέου Κ.Α.  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παρκινγκ οχημάτων Δήμου στη θέση Πριτσιώτικο»
Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία
8.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για ενίσχυση Κ.Α. μισθοδοσίας προσωπικού.  
Εισηγήτρια  Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
9.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για ενίσχυση Κ.Α.  με τίτλο «Μελέτη Παρθεναγωγείου».
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
10.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για καταβολή επιδόματος αλλοδαπών σε υπαλλήλους του Δήμου Αν. Μάνης για τα έτη 2006, 2009 και 2010.
Εισηγήτρια  Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

11.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011  για δημιουργία νέου Κ.Α.  με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  για την σύνταξη και υποβολή φακέλου στο μέτρο 4.7  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

           Εισηγητής  Καπασούρης Αλέξανδρος
12.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την υποβολή πρότασης στο μέτρο 4.7  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Εισηγητής  Καπασούρης Αλέξανδρος
13.    Υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΚΑΑ για αποκατάσταση ΧΑΔΑ και διαχείριση βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.
Εισηγητής  Καπασούρης Αλέξανδρος
14.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011  για δημιουργία νέου Κ.Α.  με τίτλο «Προμήθεια , εγκατάσταση και συντήρηση ασύρματων δικτύων internet (Wi-Fi)  σε ανοικτούς χώρους  του Δήμου Ανατολικής Μάνης»
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
15.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για την ένταξη του έργου : «Ανέγερση του 12θέσιου Λυκείου Γυθείου».
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
16.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμήθειας Δήμου  (ΕΚΠΟΤΑ). (Αφορά προμήθεια υλικών για την ασφάλεια χώρου εργασίας).
Εισηγητής  Αραπάκος Θεόδωρος
17.     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2011
Εισηγητής  Αγριόδημας Μιχαήλ
18.     Συζήτηση αίτησης Ειρήνης Καταβόλου σχετικά με καφεστιατόριο  Παλαιόβρυσης.
Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος
19.    Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης  Διαγωνισμού, ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής συμμετοχών και ορισμός ατόμων που θα μετάσχουν στην αποστολή  στις Βρυξέλλες  όπου συμμετέχει ο Δήμος  στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας.
 Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
20.    Σχετικά με απομαγνητοφωνήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία
21.    Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία
22.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης β΄τριμήνου 2011.
Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία
23.    Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης».
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
24.     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης»
 Εισηγητής  Αγριόδημας Μιχαήλ

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος  Αναστασάκος