Πληρωμές ύψους 130 εκατ.ευρώ του ΥΠΑΑΤ το καλοκαίρι

To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού, από την 1η Ιουλίου έως και σήμερα, για τα επιχειρησιακά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

για την περίοδο 2007-2013, οι οποίες ανήλθαν σε ποσό ύψους περίπου 130 εκ. ευρώ.

Οι πληρωμές αυτές αφορούν πόρους που διατέθηκαν τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).  

Το ΥπΑΑΤ διευκρινίζει ότι τα πρόσφατα στοιχεία πληρωμών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών αφορούν στην περίοδο πριν τις 30 Ιουνίου 2013 και δεν φέρουν ενσωματωμένες τις πληρωμές που ανακοινώνονται σήμερα.  Είναι γεγονός ότι, κάθε έτος, η εκτέλεση των πληρωμών, τόσο αυτών που βασίζονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό (π.χ. Εξισωτική αποζημίωση), όσο και αυτών που σχετίζονται με πληρωμές του ΠΔΕ, εμφανίζουν μία υστέρηση διότι χρειάζεται να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων και από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, υπογράφονται συνήθως την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.      

Με αφορμή την ανακοίνωση πληρωμών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε ότι:
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων. Δεν διεκόπη η ροή της χρηματοδότησης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του ΥπΑΑΤ προς τους αγρότες και τους δικαιούχους στη δύσκολη συγκυρία. Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν επενδύσεις και δημόσια έργα, θα πρέπει οι δικαιούχοι να επιταχύνουν τις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε τα επίπεδα πληρωμών να εξασφαλίσουν την κάλυψη του στόχου ν+2 για τη χώρα μας για το 2013. Οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν εξασφαλισθεί  και οι επενδυτές-δικαιούχοι να είναι σίγουροι ότι αμέσως μετά την υποβολή των δικαιολογητικών τους οι πληρωμές θα γίνονται άμεσα»..

Πίνακας Πληρωμών  Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
από 1/7/2013  έως 16/8/2013

ΤΑΜΕΙΟ    ΜΕΤΡΟ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Ποσό Πληρωμής €
ΕΓΤΑΑ    112    Εγκατάσταση νέων γεωργών    1.195.800,00
ΕΓΤΑΑ    113    Πρόωρη συνταξιοδότηση    14.234.772,35
ΕΓΤΑΑ    121    Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)     1.394.307,60
ΕΓΤΑΑ    123    Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα    2.254.021,51
ΕΓΤΑΑ    125    Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας    5.405.288,11
ΕΓΤΑΑ    132    Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων    1.150,62
ΕΓΤΑΑ    144    Γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση εξαιτίας της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς    34.950,71
ΕΓΤΑΑ    211    Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς ορεινών περιοχών    53.640.680,36
ΕΓΤΑΑ    212    Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς περιοχών εκτός των ορεινών περιοχών    27.698.966,20
ΕΓΤΑΑ    214    Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις    12.256.162,25
ΕΓΤΑΑ    216    Μη παραγωγικές επενδύσεις    117.209,04
ΕΓΤΑΑ    221    Πρώτη δάσωση γεωργικής γης    988.126,98
ΕΓΤΑΑ    226    Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης    1.059.882,94
ΕΓΤΑΑ    311    Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες    86.266,84
ΕΓΤΑΑ    312    Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων    41.908,98
ΕΓΤΑΑ    313    Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων    449.228,29
ΕΓΤΑΑ    321    Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό    37.300,16
ΕΓΤΑΑ    322    Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών    454.493,00
ΕΓΤΑΑ    323    Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς    73.492,05
ΕΓΤΑΑ    411    Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα    379.168,35
ΕΓΤΑΑ    413    Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση    2.492.974,20
ΕΓΤΑΑ    431    Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59    925.734,77
ΕΓΤΑΑ    511    Τεχνική βοήθεια    1.122.817,93
Σύνολο – ΕΓΤΑΑ            
126.344.703,24

ΕΤΑ    111    Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων    1.337.978,91
ΕΤΑ    333    Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, καταφύγια    832.013,13
ΕΤΑ    334    Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης    96.273,98
ΕΤΑ    551    Τεχνική βοήθεια    26.072,17
Σύνολο – ΕΤΑ              2.292.338,19

Γενικό άθροισμα              128.637.041,43