Χώρο σίτισης αναζητούν οι φοιτητές της Σπάρτης

Η Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17/16-3-2017 Απόφασης της 44ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί έγκρισης οικονομικής κάλυψης ποσού ύψους 20.000,00 ευρώ για την ενοικίαση χώρου σίτισης για τους φοιτητές της Σχολής και του υπ΄ αριθμ. 1675/28-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί τεχνικών προδιαγραφών χώρου σίτισης φοιτητών, αποφάσισε να προβεί στην Αναζήτηση Προσφορών, με στόχο την εξεύρεση μίσθωσης χώρου εστίασης για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Σπάρτης.

Η Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και το Τμήμα Νοσηλευτικής, στεγάζεται επί της Λεωφόρου Ευσταθίου & Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών στην πόλη της Σπάρτης.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές του ζητούμενου χώρου εστίασης για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών είναι οι εξής:

1. Αίθουσα εστίασης: 70-90 τ.μ.
2. Χώρος πλύσεως συσκευών: 12-15 τ.μ. (ξεχωριστό από την αίθουσα εστίασης).
3. Αποθήκη τροφίμων: 8-10 τ.μ.
4. Χώρους υγιεινής (WC για άνδρες, WC για γυναίκες, WC για Α.Μ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
5. Χώρο αποθήκευσης και απομάκρυνσης απορριμμάτων τροφών.

Επιπλέον, ο εν λόγω χώρος, χρειάζεται να διαθέτει:
● να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που να διασφαλίζουν την υγιεινή αποθήκευση, καθώς και τη διατήρησή τους σε κατάλληλη θερμοκρασία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσής τους,
● στα εξωτερικά ανοίγματα των χώρων εστίασης και αποθήκευσης φαγητών να υπάρχουν σήτες, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα εισόδου εντόμων,
● να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, κεντρική θέρμανση και ειδικό απαγωγικό σύστημα αερίων και οσμών, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι χρήστες και οι περίοικοι,
● να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.
● να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και κατά προτίμηση πλησίον του κτιρίου που χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
● απαιτείται Οικοδομική Άδεια για τη χρήση του χώρου ως ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΤΕΡΙΓΚ, την οποία θα εκδώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας για την συγκεκριμένη χρήση.

Η ενοικίαση-μίσθωση του χώρου θα ξεκινήσει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και θα λήξει στις 31/12/2018 (ενδεικτικά από την 01/5/2017 έως και τις 31/12/2018).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης [ενδεικτικά από 01-05-2017 έως και 31-12-2018, ήτοι είκοσι (20) μήνες] ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου σε αυτόν τυχόν κοινοχρήστων ή άλλων εξόδων.
Άρα, το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου σε αυτόν τυχόν κοινοχρήστων ή άλλων εξόδων.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
• ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ: «ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΛΕΩΦ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΤΑΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΙΩΤΗ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ, 23 100, ΣΠΑΡΤΗ
• ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Ονοματεπώνυμο-Ταχ. Διεύθυνση-Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α) Τεχνική Έκθεση Περιγραφής του Ακινήτου & της Θέσης του,
Β) Σκαρίφημα με τις διαστάσεις και τις επιφάνειες των χώρων του.
Γ) Οικονομική Προσφορά μηνιαίου μισθώματος.

Οι προσφορές θα εξετασθούν από την Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία και είναι αρμόδια για τις τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει από την 10/04/2017 μέχρι την Παρασκευή / 21 /2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών.
Τόπος υποβολής προσφορών είναι η Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Λεωφόρος Ευσταθίου & Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100) στη Σπάρτη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται σφραγισμένες στον ενδιαφερόμενο.
Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Νικολέττα Ψυχογιού (τηλ. 27310-89651).

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Κοινοποίηση